Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

20:23
6339 2f76
20:23
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
20:22
8085 83ca 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viablaxkseoul blaxkseoul
20:22
0937 1755
20:22
Tam zbuduj sobie domek w górach. Wymarzony domek w górach. Taki co po wyjściu na balkon , da Ci to uczucie.... UH.
— Zeus ,,Domek w Górach''
Reposted from99problems 99problems viaRybciaaa Rybciaaa
20:22
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaPicki91 Picki91
20:22
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91

February 19 2017

18:13
0744 7ed6
Reposted fromdailylife dailylife viayouuung youuung
18:12
2920 28d6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
18:12

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viaAmericanlover Americanlover
18:08
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakalbien kalbien

February 18 2017

09:46
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
09:46
09:46
09:46
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
09:45
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viaawaken awaken
09:44
Reposted fromweightless weightless viaamelinowa amelinowa
09:44
Reposted frommeem meem vianowaczi nowaczi
09:44
09:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl