Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

17:26
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
17:26
1002 5a97
Reposted fromkarant karant viamagolek22 magolek22
17:26
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamagolek22 magolek22
17:25
0144 6979 500

john-noe:

By John Noe

17:25
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
17:25
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viawithoutend withoutend
17:24
8324 5b15 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaarwenan1 arwenan1
17:24
9914 98f6 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaarwenan1 arwenan1
17:24
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaiindependentt iindependentt
17:24

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viairmelin irmelin
17:24
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawithoutend withoutend
17:24
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawithoutend withoutend
17:23
17:23
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
17:23
2944 d439
Reposted fromambermoon ambermoon viairmelin irmelin
17:23
7945 502e 500

October 07 2017

14:10
Reposted fromtoft toft viamentha mentha
14:10
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamentha mentha

October 04 2017

19:30

July 23 2017

16:29
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl